Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Cikel predavanj Famnitovi Biološki večeri 2023/24.

S predavanjem "Skrivnostna kozača (Strix uralensis) kot končni plenilec v gozdnem ekosistemu: od favnističnih popisov do ekosistemskih raziskav" se je zaključil niz Famnitovih bioloških večerov za študijsko leto 2023/24.

Vabljeni, da se nam ponovno pridružite naslednje leto!

ZOOM

“Širok spekter tematik s področja aktualnih in aplikativnih raziskav biodiverzitete”

natisni

Kritičen pogled na uveljavljanje koncepta ekosistemskih storitev v Evropi in Sloveniji

Sreda, 11. oktober 2023, ob 19:00,  ZOOM


O PREDAVANJU:

Novejša zgodovina razvoja koncepta ES - ekosistemskih storitev, sega od prvih celovitejših opredelitev koncepta v 30-40. letih prejšnjega stoletja, do razvoja različnih definicij ES in tipologij v 70-80. letih. Prikaz kako se je takšno pojmovanje odnosa narava-človek začelo uveljavljati v mednarodni politiki, to pa je predvsem po odmevni objavi Milenijske ocene ekosistemov (MEA) dobilo zagon in je sedaj vtkano praktično v vsak del zakonodaje s področja varstva okolja, kmetijstva, gozdarstva, v aktualnem paketu politik Evropskega zelenega dogovora ter tudi bio-gospodarstva. Raziskave s tega področja so tudi v Sloveniji v vzponu, četudi morda manjka kritična širša razprava o tem kaj koncept prinaša in ali so morda v njegovem nekritičnem sprejetju tudi pasti. Nekateri sektorji vidijo v tem neslutene priložnosti predvsem dodatnih poslovnih priložnosti, kar krepi nevarnost 'zelenega zavajanja' (greenwashing), lastniki zemljišč preko interesnih vzvodov tlakujejo pot novim finančnim instrumentom, ki naj bi jih za določen način upravljanja z ekosistemi nagrajevali. Skratka, pri uvajanju koncepta ES je potrebna premišljenost.


O PREDAVATELJU:

Anže Japelj je dokončal študij gozdarstva in obnovljivih gozdnih virov (2006), se po tem zaposlil na Gozdarskem inštitutu Slovenije in hkrati opravil 1-letno pripravništvo na Zavodu za gozdove Slovenije. Nadaljeval je s podiplomskim študijem na Biotehniški fakulteti, kjer je poleg gozdarskih vsebin dajal večji poudarek področju ekonomike na ravnih virov, predvsem metodološkim pristopom ne-tržnega vrednotenja pozitivnih eksternalij gospodarjenja z gozdom, ki so vsebinsko pogosto zajete v konceptu ekosistemskih storitev (ES). Med študijem je opravil več krajših študijskih izmenjav v tujini (Evropski gozdarski inštitut, center v Barceloni in glavna enota v Joenssu, Univerza Tennessee v Knoxville). Njegovo delo je preplet raziskovalno-aplikativnega dela na projektih različnih evropskih programov (Interreg, LIFE, H2020, Era-Net, PRIMA, Foresterra) in domačih razpisov (ARIS, CPR, …). Doktoriral je s področja ekonomskega vrednotenja rekreacijskih priložnost v urbanih gozdovih (2016), ekonomsko vrednotenje ES opravlja v študijah tudi danes, področje pa ni omejeno na gozdarstvo, temveč sega na zavarovana (N2k, parki) območja, kmetijska zemljišča, vode, problematika invazivnih vrst ter velikih zveri.